New mistakes

Always make new mistakes.

Comente esta frase…