Deixe a música

Deixe a música falar mais alto que seus problemas.

Comente esta frase…